آثار و نشانه های گنج یابی

نماد و نشان پلنگ در گنج یابی

فلزیاب نماد و نشان پلنگ در گنج یابی در بررسی مفهوم علامت پلنگ در دفینه یابی همانطور که می دانید پلنگ حیوانی درنده و خطرناکی است.

گربه ســانان در گــروه جانورانــی هســتند کــه در طــول تاریــخ هنــر، از دوران پیــش از تاریــخ، بــه شــکل ها و ترکیــب هــای گوناگــون بــر آثــار کهــن، نقــش گشــته اند. ایــن موجــودات کــه به صورت هــای پلنــگ، شــیر، ببــر و گربــه مشــاهده می شــوند، تقریبــا مفاهیمـی مشـابه داشـته و گاهـی تشـخیص نـوع آنهـا مشـکل اسـت و در ایـن ارتبـاط بعضـی محققیـن، حتـی نقشهایـی را کـه ظاهـراً پلنـگ هسـتند، مـاده شـیرانی تزییـن شـده میداننـد. بنابرایـن در ایـن نوشـتار هـر یـک از توصیفـات در ارتبـاط بـا گربه سـانان بــا مفهــوم پلنــگ یکســان دانســته میشــود.

فراز فلزیاب

فراز فلزیاب

حالـت موجـی شـکل بدنـش، مـوج آب را تداعـی میکنـد و از ایـن لحـاظ کـه پیــدا و نــا پیــدا میشــود بــا مــاه در ارتبــاط اســت، از ســویی شــماره ی حلقه هایــش بــه تعـداد شـب هایی اسـت کـه قـرص مـاه دیـده میشـود و یـا چـون کـه پوسـت می انـدازد، یعنـی نوبـه بـه نوبـه احیـا میشـود، بـی مـرگ اسـت و چـون تجدیـد حیـات میشـود، بنابـر ایـن از نیروهـا و قـوای مـاه اسـت، علاوه بـر ایـن بنـا بـه ارتبـاط بـا مـاه و ریـزش بــاران، بــا رشــد گیاهــان نیــز مرتبــط شــده و بــا دنیــای زیریــن نیــز ارتبــاط می یابــد، از ســویی بــه خاطــر داشــتن فــرم فالــوس و نمــاد بــاران و… بــا بــاروری و حاصلخیــزی نیـز مرتبـط میگـردد و بدیـن اعتبـار، مـار بخشـنده ی بـاروری، دانایـی و حتـی جاودانگـی اســت.

فراز فلزیاب

فراز فلزیاب

این حیوان بعد از شکار حیوان آن را یا به بالای درخت میکشاند تا از گزند حیوانات دیگر در امان باشد . یا به درون مخفی گاه خود میبرد که مخفی گاه این حیوان در غارهای دور افتاده و پرت است . اگر شما در جایی علامت پلنگ در دفینه یابی را مشاهده کردید که در دهان پلنگ طعمه بود و به حالت نشسته بود , باید روبری آن درختی کهنسال باشد که شما باید دقیقا زیر درخت را حفاری کنید . ولی اگر علامت پلنگ در دفینه یابی در حال حرکت بود و به طعمه نگاه میکرد آنگاه شما باید زیر طعمه را حفاری کنید . و باز اگر پلنگ طعمه را شکار کرده بود و این بار در حال حرکت به سمت جلو بود شما باید در روبروی آن دنبال غاری مهرو موم شده بگردید .

فراز فلزیاب

فراز فلزیاب

در شرکت فلزیاب فراز سعی شده است بهترین دستگاه‌های موجود در بازار‌های بین المللی برای شما انتخاب شود تا شما را برای یک انتخاب مطمئن و صحیح یاری دهد تا بتواند ضمن معرفی محصولات این شرکت ، شما را برای رسیدن به اهدافتان راهنمائی نماید. برای یک خرید هوشمندانه میتوانید با مشاورین ما در ارتباط باشید. 09120896040

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *